Johann Florian: Dei Hirn isch in Urlaub un dei Gosch macht ä Iwwerstund

Do sitsch un blärrsch mir voll ins Gsicht
I denk I setz di mol ins rechte Liecht
Wenn Schweige Gold wär donn wärsch du än armer Hund
weil dei Hirn isch in Urlaub un dei Gosch macht ä Iwwerstund

Du schwätsch vun Leit wu kännsch, lasch Nome falle
verzehlsch Gschichte mir kenne se alle
du lachsch zu laud on d’r falsche Schtell
dusch immer so als hätsch’s grosse Geld
wenn bleed schwätze krimminell wär, donn wärsch du en armer Hund
weil dei Hirn isch in Urlaub un dei Gosch macht ä Iwwerschtund

Du weisch ’s Läwe isch kurz mach halt des was konsch
un mach kei Verschprechunge wu net halde konsch
ob drs basst odder net I sag drs blos
dei Schuh und dei Kiddel sin a’ Nummer zu gross

doch wenn uhbedingt schwätze musch
I sags net ohne Grund
dei Hirn isch in Urlaub un dei Gosch macht ä Iwwerschdund