Andreas Kohm: Schdaarewolge

koain oanzjer älloai wennjer un ebbes meh als
wie se alle uff ä ghoaims Kommondo uss dr Rääwe
vun dr Hochschbonnungsloaidunge
uss dr Bääm
rausche dään schwirre
riwwer un niwwer
pulse duun d’pure Luschd
im'e Rusch zommenoo
zomme un ussenonger
schdrahlende Kabriole
in Sinuskurve ruffe'naa diskudiern
si kabriziern un fabriziern
faschd iwwerschlaan si
d’Welle d’Woge d’Wolge
Fleddigschbitze ondem vernäägd
ihre blaugriins Glänze
ihre Zwidschern ä Flirre vun
Lufdgedongge
uss dr Londschaftslunge uss dr Herbschdkommern in herrlig lätze iwwerzwärche Satz nuusjaan nuusbumbed herr'e'noo schnuufed
dreinei wn dr Himml on dr Bodde naa longd

schwarzflegje Zunge
wu iwwer d’Buggl schiegge duun
un si selwer ussewennig
si selwer uffsaan
s’Summereng im Herbschdofong
viilichd ebbes Wißes Farbloses schu schmagged
wu alles zommekommd in oaim Eng
si selwer vergessed verschbielde
Herbschdademiibunge odder Atomiibunge
mid’ere Halbwerdszid vum’e Aauebligg
in Liichdblitz muß blinzle
gegge d'Sunn
gschmolze
mei falloiit
bin still
fir dr Reschd
vum Daa