Iris Treiber: Segs verslen vom nuff unn nunnergeh

1

loszohge simmer
dief in de Nacht
zufällig boide
schwarz vor de Auge
unn nichts hemmer g’seh

wo’s nahgeht war uhklar
ah
ob mar’s erraiche
koiner hat g’frogt
ob mar uffbreche welle
dich net unn mich net
unn ah net mir uns

s annenanner
Klammre hat
net zum
feschd
Halte k’langt
unn’s
Stehbleiwe
net zum
Hängebleiwe

fier Dich ein Spaziergang
war s fir mich wie e Bergduhr
wenn Du grad net guggt hasch
hawwe kotzt vor Erschepfung
unn du hasch nie guggt

bis dann uffem Gipfel
do hasch me lang ahgschaut
doch du hasch me net gseh

nor s Echo hat khert
wie e net nach der ruf

jetzt
nemme de Finger
vonn derre Landkart
wo d Näche
so arg in de Ferne
liggt

loszohge simmer
dief in die Nacht
zufällig boide
awwer net zamme

2

ih bin de Kilimandscharo
unn Du de Popokatepetl
mir kennte uns ähnle
doch wie solle mar’s wisse
mir gliehe
uff zwoierloi
Kontinent

3

fortgeh unn fortsei
isch leichter
als dohsei unn komme
lass me net deische
egal wie sich’s fiehlt
wenn de Hieweg
bergab
geht geht
de Rickweg berguff

4

wenne uff de Berg lahf
kanne abschdierze
wenne unne bleib
ah

unn wenn e g’merkt hätt
dass z noch schdeiler ahschdeigt
dann hätte g’wisst
‘s isch en Vulkan

5

wenn ih net
nachemm Weg g’frogt hätt
hätte mar uns
vielleicht net verirrt

6

bloß weil mar
zsamme
uff de Berg schdeige
wisse mar no lang net
was owwe unn was unne isch
ahkomme simmar
sowieso scho vorher
ih do
unn
du dort